http://www.wijwillenzon-groeneallianties.nl/ Groene Allianties
 
Stichting Wijwillenzon - info@wijwillenzon.nl

Algemene voorwaarden 2014

 

DEFINITIES

Voor de Overeenkomst tussen partijen en deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Verkoper:
Stichting Wij Willen Zon
Statutair gevestigd te Distelweg 113, 1031 HD Amsterdam, Nederland
Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51187728
Bezoekadres: Distelweg 113, 1031 HD Amsterdam, Nederland
Emailadres: info@wijwillenzon.nl


Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden


Koper: degene die met Verkoper een Voorlopig Koopcontract en Overeenkomst sluit tot (aan)koop van een Pakket. Consument: Een Koper die een natuurlijk persoon is die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Pakket: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden standaardpakket dat samengesteld is en bestaat uit zonnepanelen, omvormer en bijbehorende materialen, zoals nader omschreven is op de Website.
Bestelling: een bestelling door Koper overeenkomstig de in artikel 2.1 omschreven procedure, van één of meer Pakketten.


Voorlopig Koopcontract: een Bestelling door Koper, die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd overeenkomstig de in artikel 2.2 en 2.3 omschreven procedure, maar die door Verkoper nog, overeenkomstig de in artikel 3 omschreven procedure, uiterlijk op 1 juli 2014 bevestigd moet worden om een definitieve Overeenkomst te worden.


Overeenkomst: Een Voorlopig Koopcontract dat definitief is geworden doordat Verkoper, overeenkomstig de in artikel 3 omschreven procedure, deze uiterlijk op 1 juli 2014 aan Koper heeft bevestigd.
Koopprijs: het totaalbedrag van de door Koper geplaatste Bestelling


Aflevering: het feitelijk afgeven aan Koper, tegen bewijs van ontvangst, van het gekochte Pakket en – voor zover van toepassing – bijbehorende documentatie.


Distributiecentrum: het in artikel 7.1 bedoelde Distributiecentrum, nl. Putman installatietechniek, Majoraan 7 A, 6942 SB  Didam , waar Koper het door hem gekochte Pakket kan terugbrengen bij retourzending.
Afleveradres: het adres waar overeenkomstig de procedure, bedoeld in artikel 4.4, Aflevering van het gekochte Pakket aan Koper zal plaatsvinden, zijnde het in Nederland gelegen factuuradres van Koper of een ander door Koper bij zijn Bestelling voor Aflevering aangewezen, in Nederland gelegen, adres.
Website: De door Verkoper beheerde website met het adres www.wijwillenzon-groeneallianties.nl.


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op www.wijwillenzon-groeneallianties.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Bestellingen, Voorlopige Koopcontracten, Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Pakket op of via de Website.


ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN HET VOORLOPIG KOOPCONTRACT

2.1
Een Voorlopig Koopcontract tussen Verkoper en Koper komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Verkoper van de Bestelling (het aanbod) van de Koper die als volgt op of via de Website is geplaatst:

- Koper heeft het gewenste Pakket of meerdere gewenste Pakketten geselecteerd;
- Koper heeft de volgende stappen gevolgd en afgerond:
 stap 1)

Koper heeft zijn Nederlandse adresgegevens en contactgegevens ingevuld en, indien Koper wenst dat Verkoper het gekochte Pakket bij hem bezorgt en het gewenste Afleveradres niet gelijk is aan het factuuradres, het gewenste in Nederland gelegen Afleveradres opgegeven:
stap 2)
Koper heeft deze Algemene Voorwaarden aanvaard;
stap 3)
Koper heeft de Bestelling gecontroleerd
stap 4)
Koper heeft voor het door hem gekozen Pakket of de door hem gekozen Pakketten vereiste aanbetaling(en) vooruitbetaald;

- De Bestelling is Geplaatst
- Koper ontvangt een bericht van ontvangst van de geplaatste Bestelling op elektronische wijze (via de Website);

Indien Verkoper de Bestelling van Koper aanvaardt, verstuurt Verkoper zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 7 dagen na het plaatsen van de Bestelling, per email aan Koper een bericht van aanvaarding van de Bestelling. Zo een email geldt als aanvaarding door Verkoper van de Bestelling van Koper waarmee het Voorlopig Koopcontract tot stand komt.

2.2

Verkoper behoudt zich het recht voor om de door Koper geplaatste Bestelling niet te aanvaarden, onder andere – maar niet uitsluitend – als:

- de door Koper ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn of Verkoper kan betwijfelen of dit het geval is;
- de betaling door Koper nog niet door Verkoper is ontvangen;
- het gewenste afleveradres niet in Nederland is gelegen.

Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen na het plaatsen van de Bestelling, in kennis stellen indien de Bestelling niet door Verkoper wordt aanvaard.

Als Verkoper de Koper in kennis stelt dat hij de Bestelling niet aanvaardt, zal Verkoper binnen 5 werkdagen na die kennisgeving alle gelden terugbetalen die Koper eventueel ten behoeve van de Bestelling aan Verkoper had vooruitbetaald.

2.3
Het Voorlopig Koopcontract komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Verkoper voldoende bestellingen heeft ontvangen en aanvaardt. Verkoper zal (het eventueel intreden van deze voorwaarde en daarmee) het definitief worden van het voorlopig koopcontract tussen 15 juni en 1 juli 2014 aan koper bevestigen overeenkomstig de in artikel 3 omschreven procedure. 


ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1
Verkoper zal na 15 juni en uiterlijk op 1 juli 2014 aan Koper het definitief worden van het Voorlopig Koopcontract bevestigen, waarmee het Voorlopig Koopcontract een (definitieve) Overeenkomst wordt met alle rechten en verplichtingen die de wet aan overeenkomsten op afstand verbindt, met inachtneming van al hetgeen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden tussen Verkoper en Koper verder nog is overeengekomen.

3.2

Voor kennisgeving aan Koper van de in 3.1 bedoelde bevestiging zal Verkoper er mee mogen volstaan en is voldoende dat Verkoper op de Website in algemene zin mededeelt dat hij het Voorlopig Koopcontract dat hij met elke Koper heeft gesloten, bevestigt. 
Deze bevestiging kan door Verkoper ook worden gegeven voor en beperkt tot (slechts) een aantal Voorlopige Koopcontracten en/of ten aanzien van een beperkt aantal Kopers; in dat geval zal de kennisgeving voldoende duidelijk moeten maken welke Voorlopige Koopcontracten Verkoper wil bevestigen en welke niet.

3.3
Verkoper zal zich inspannen om, naast de in 3.2 bedoelde kennisgeving via de website, elke Koper ook individueel uiterlijk op 1 juli 2014 per email te berichten dat hij het Voorlopig Koopcontract met die Koper bevestigt als bedoeld in 3.1 .

3.4
Verkoper en Koper komen uitdrukkelijk overeen, voor zover dat nog nodig mocht zijn, dat als Verkoper niet uiterlijk op 1 juli 2014 aan Koper het Voorlopig Koopcontract heeft bevestigd, in dat geval het Voorlopig Koopcontract en de Bestelling van Koper, van rechtswege komen te vervallen zonder dat daarvoor verder nog iets nodig is. Verkoper zal in dat geval zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 30 werkdagen na 1 juli 2014 aan Koper terugbetalen al hetgeen Koper terzake van zijn Bestelling en/of het Voorlopig Koopcontract reeds vooruitbetaald had aan Verkoper. Na deze terugbetaling zijn Verkoper en Koper volledig jegens elkaar gekweten en hebben zij niets meer van elkaar te vorderen.


ARTIKEL 4: AFLEVERING VAN HET GEKOCHTE PAKKET

4.1
Aflevering van de gekochte pakketten vindt plaats vanaf augustus/september 2014 en uiterlijk vierde kwartaal van 2014. Na aflevering komt schade aan of tenietgaan van het Pakket als gevolg van uitwendige oorzaken of gebeurtenissen, voor risico van Koper.

4.2
Verkoper en Koper zijn overeengekomen dat Verkoper het gekochte Pakket zal afleveren aan het door Koper bij zijn Bestelling opgegeven Nederlandse Afleveradres (soms met de installateur als tussenstop).

4.3
Nvt

4.4
Indien Koper bij het plaatsen van zijn Bestelling er voor heeft gekozen dat Aflevering zal plaatsvinden doordat Verkoper het gekochte Pakket zal (doen) bezorgen op het door Koper daartoe opgegeven Afleveradres, zal Verkoper aan Koper uiterlijk veertien dagen van tevoren kennis geven op welke dag het door Koper gekochte Pakket door Verkoper zal worden afgeleverd op het Afleveradres. Koper zorgt ervoor dat op de opgegeven datum iemand op het Afleveradres aanwezig is die bevoegd is om namens hem het gekochte Pakket in ontvangst te nemen. Indien op de Afleverdatum op het Afleveradres geen Aflevering kan plaatsvinden, dan zal tussen Verkoper en Koper overleg plaatsvinden over een alternatieve Aflevering. De extra kosten van zo een alternatieve Aflevering zijn voor de partij voor wiens risico het komt dat de eerdere beoogde Aflevering niet heeft kunnen plaatsvinden.

4.5
In het geval van 4.4, vindt Aflevering plaats door een door Verkoper aangewezen vervoerder.

4.6
Koper zorgt ervoor dat voorafgaand aan de Aflevering, het restant van de Koopprijs (derhalve: de Koopprijs minus gedane vooruitbetalingen) op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven. Koper verklaart zich er mee akkoord dat de Aflevering niet zal plaatsvinden indien de Koopprijs nog niet volledig is betaald.


ARTIKEL 5: PRIJS EN BETALING

5.1
De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven in euro's, zijn inclusief de belasting toegevoegde waarde (BTW)

5.2
De kosten van de bezorging en Aflevering worden opgenomen en weergegeven in de Koopprijs en daarmee als onderdeel van de Overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst omvat de Koopprijs in dit geval dus mede de kosten van bezorging op het Afleveradres.

5.3
Indien de inkoopkosten stijgen door onvoorziene omstandigheden, die niet aan de verkoper te wijten zijn (bijv. extra importheffingen of nieuwe onvoorziene belasting maatregelen), dan zal Verkoper deze extra kosten moeten doorberekenen aan Koper. Verkoper zal dat tijdig mededelen aan Koper en Koper kan dan binnen 14 dagen na deze mededeling afzien van de Koop.


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1
Verkoper behoudt zich de eigendom voor van het geleverde of te leveren Pakket, totdat integraal aan Verkoper voldaan zullen zijn:
- de door Koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
- vorderingen wegens tekort schieten van Koper in de nakoming van deze Overeenkomst.

6.2
Koper verleent hierbij aan Verkoper het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om, zolang Koper niet integraal heeft voldaan aan zijn in 6.1 genoemde verplichtingen, de door Koper gekochte zaken voor zover zij reeds zijn geïnstalleerd en aangelegd, te demonteren en als eigendom van Verkoper mee te nemen en onder zich te houden, alles op kosten van Koper, totdat Koper integraal aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.


ARTIKEL 7: RECHT TOT ONTBINDING EN RETOUR ZENDEN

7.1
Als Koper een Consument is, heeft Koper het recht om binnen veertien dagen na Aflevering van de gekochte Pakket, de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden en het ontvangen Pakket op de door Verkoper aangegeven wijze terug te sturen naar het Distributiecentrum mits het Pakket ongebruikt, onbeschadigd en (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde verpakking is. Aan Koper zullen in dat geval geen andere kosten in rekening worden gebracht dan de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de pakketten.

7.2
In het geval van 7.1 zal Verkoper al hetgeen Koper uit hoofde van de Overeenkomst aan Verkoper heeft betaald, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na het ontbinden terugbetalen.

7.3
De bewijslast dat hij de Overeenkomst heeft gesloten in de hoedanigheid van Consument, rust bij Koper. Verkoper en Koper komen overeen dat als het Afleveradres voor het gekochte Pakket een bedrijfspand is (niet zijnde het adres van een door Koper ingeschakelde installateur), of als het gekochte Pakket kennelijk bestemd is voor installatie op een bedrijfspand met belendingen, tussen hen zal gelden dat Koper de Overeenkomst niet is aangegaan in de hoedanigheid van Consument.


ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld doch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.

8.2
Indien Verkoper door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Koper te voldoen.

8.3
In geval van ontbinding als bedoeld in artikel 8.2 zal Verkoper zo spoedig mogelijk al hetgeen Koper uit hoofde van de Overeenkomst reeds vooruitbetaald had, aan Koper terugbetalen.

 

ARTIKEL 9: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1

Verkoper garandeert aan Koper de afwezigheid van verborgen gebreken en de deugdelijkheid en het goed functioneren van de zonnepanelen en de omvormer die deel uitmaken van het door Koper gekochte Pakket, zulks voor een periode van tien jaar voor wat betreft de omvormer en het montage materiaal en ook 10 jaar voor de zonnepanelen, te rekenen vanaf de dag van Aflevering. Deze garantie geldt niet en Verkoper is niet aansprakelijk, indien het gebrek of het niet naar behoren functioneren is ontstaan door, of het gevolg is van, onjuist of onoordeelkundig gebruik en/of aansluiten door of namens Koper, dan wel door een van buiten komende oorzaak of gebeurtenis die heeft plaatsgevonden na de Aflevering. Indien Koper ontzorgd wordt en de installatie geschiedt door 1 van de geselecteerde installateurs, dan worden hun werken vijf jaar gegarandeerd. De garantie heeft geen betrekking op de deugdelijkheid van de bevestiging van de gekochte zaken bij de installatie daarvan door Koper of door Koper zelf ingeschakelde derden (ook al heeft de koper deze gevonden op de WijWillenZon website).

9.2
Na het verstrijken van de in artikel 9.1 bedoelde garantietermijn, is Verkoper jegens Koper niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die Koper lijdt vanwege de Overeenkomst, de uitvoering daarvan en/of het gebruik van het gekochte Pakket en/of de daarvan deel uitmakende zaken.

9.3
Eventuele directe schade waarvoor Verkoper wettelijk gezien of uit hoofde van de overeenkomst aansprakelijk is jegens Koper, zal de koopprijs nooit overschrijden en Verkoper zal aan Koper nooit meer schadevergoeding verschuldigd zijn dan de koopprijs. Deze bepaling beoogt de aansprakelijkheid van Verkoper ingeval van letselschade of overlijden niet uit te sluiten.


ARTIKEL 10: KLACHTEN

10.1
Koper dient elk door hem gekocht pakket bij Aflevering te inspecteren en Verkoper binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend.

10.2
Door Verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper dit binnen veertien dagen aan Koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten.

10.3
Koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking met betrekking tot de gekochte zaken, niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn.


ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN KEUZE VAN WOONPLAATS EN ADRES

11.1
De Bestelling, het Voorlopig Koopcontract, de Overeenkomst en elke andere daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper, wordt beheerst door Nederlands recht.

11.2
Totdat Koper schriftelijk aan Verkoper een ander adres en/of emailadres heeft opgegeven, geldt het volgende:
- het door Koper bij de Bestelling opgegeven factuuradres geldt als domiciliekeuze, waaraan Verkoper rechtsgeldig alle mededelingen of door de wet geëiste kennisgevingen, kan sturen en (doen) betekenen;
- als daarvoor geen bijzondere wettelijke (vorm)voorschriften gelden, kunnen mededelingen door Verkoper aan Koper ook worden gedaan per e-mail aan het door Koper bij zijn bestelling opgegeven e-mailadres. Koper is verplicht dit e-mailadres in stand te houden zo lang als nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht van Koper om aan Verkoper een ander emailadres op te geven waaraan mededelingen kunnen worden gezonden.


ARTIKEL 12: ONGELDIGE BEPALINGEN

12.1
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn, dan:
- blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niettemin van kracht; en
- de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als, of omgezet in, een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

 

  
 
 
© 2019 Stichting Wijwillenzon